Popularita príspevku na rekreáciu rastie každým rokom a je čoraz viac využívanou možnosťou aj na preplatenie nákladov spojenými s Letnou akadémiou. Rekreačné poukazy si môžete uplatniť aj na náš denný tábor.

V zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z., (Zákonník práce) môžete požiadať o príspevok na rekreáciu v prípade, ak spĺňate nasledovné podmienky o jeho poskytnutie:

  • pracujete u zamestnávateľa, ktorý má viac ako 49 zamestnancov. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.
  • zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer, ktorý trvá ku dňu začatia denného tábora nepretržite najmenej 24 mesiacov. Ak pracujete na dohodu, nárok na preplatenie nákladov Vám nevzniká.
  • u zamestnancov, ktorých je dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.
  • denný tábor (viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia) sa musí uskutočniť počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky
  • dieťa navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom
  • výdavky si môžete uplatniť na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Ak splníte všetky vyššie uvedené podmienky:

  • Preukážete zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov (faktúra vystavená na Vaše meno s uvedeným menom a priezviskom dieťaťa a dátumom konania tábora), potvrdenie o účasti na dennom tábore a žiadosť na preplatenie. Faktúru Vám vystavíme so všetkými potrebnými údajmi po vyplnení prihlášky pred začiatkom tábora. Potvrdenie o konaní tábora obdržíte v posledný deň tábora osobne (prípadne Vám ho zašleme e-mailom).
  • Za jeden kalendárny rok môžete žiadať príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275€.
  • Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
  • Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť či Vám príspevok poskytne na základe predloženia potrebných účtovných dokladov alebo na prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu. Odporúčame Vám preto kontaktovať svojho zamestnávateľa a dohodnúť sa na postupe pri uplatnení príspevku.

Ak máte akékoľvek otázky, budeme radi, ak nás kontaktujte.